Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DAJAR SP. Z o.o.

I Część ogólna

§ 1

1. Polityka prywatności ustalona została przez Spółkę DAJAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego .pod numerem KRS 0000006818, posiadającą nr REGON: 003800675, nr NIP: 669-22-96-668, zwaną dalej także Spółką lub Sprzedawcą.

2. Polityka prywatności wraz z Regulaminem określa zasady i sposób ochrony danych osobowych Klientów.

II Dane osobowe

§2 Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez niego adres mailowy informacji handlowych Sprzedawcy w formie Newslettera, a tym samym na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie adresu mailowego, celem otrzymywania tych informacji handlowych. Dane klientów nie będą przekazywane nikomu poza firmę Dajar do użytku marketingowego.

2. W toku zapisu do Newslettera Klient obowiązkowo powinien podać swój adres e-mail.

3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez poinformowanie o tym Sprzedawcy w formie wiadomości mailowej.

§3 Pliki cookie i adres IP

1. Sprzedawca ma prawo przechowywać w komputerze Klienta pliki cookie inne, niż niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji jedynie w celu poprawienia jakości korzystania z Aplikacji oraz w celach statystycznych. Owe pliki nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerze Klienta i w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

2. Sprzedawca zaprzestanie przechowywania na komputerze Klienta plików cookie innych, niż niezbędnych do prawidłowego korzystania z Aplikacji w przypadku, gdy Klient wyłączy możliwość ich instalowania przez przeglądarkę internetową. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają administratorzy przeglądarek internetowych.

3. Sprzedawca jest uprawniony do zbierania adresu IP Klienta, który może stanowić dane osobowe w rozumieniu u.o.d.o. Adres IP jest zbierany jedynie w celu poprawienia jakości korzystania z Aplikacji oraz w celach statystycznych. Nie powoduje to zmian konfiguracyjnych w komputerze Klienta i w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.


 

III Postanowienia końcowe

§4 

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu u.o.d.o. Jest on uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie wskazanym powyżej tj. jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z Aplikacji oraz wysyłek Newslettera.

2. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane osobom trzecim. Powyższe nie dotyczy powierzenia ich przetwarzania innym podmiotom jedynie celem umożliwienia Klientom prawidłowego korzystania z Aplikacji albo Newslettera. Powierzenie przetwarzania danych osobowych Klientów odbywa się w granicach prawa, na mocy zawartych z nimi na podstawie art. 31 u.o.d.o. umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. Wszelkie wiadomości mailowe wysyłane automatycznie przez Sprzedawcę w związku z korzystaniem z Aplikacji i Newslettera będą przesyłane Klientom za pośrednictwem wewnętrznej poczty firmy Dajar oraz zewnętrznego operatora systemów mailingowych, tj. FreshMail Danuta Fuksa, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, www.freshmail.pl.

4. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich kontrolowania oraz zmiany zgodnie z treścią art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926). Klientowi ponadto przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację Klienta

5. Po zakończeniu trwania Umowy konto Klienta zostanie dezaktywowane, toteż jego dane osobowe nie będą już przetwarzane i zostaną usunięte z bazy Klientów.

6. W kwestiach w Polityce nieuregulowanych, Regulamin stosuje się odpowiednio.

7. Polityka wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2014.